Login za poslovne korisnike

Korisničko ime


Lozinka


 
Zaštita okoliša

 

Kako u DIV-u tako i u tvrtkama kćerima svijest o ekologiji i očuvanju okoliša na vrlo je visokoj razini. Zaštita zdravlja, sigurnost i briga o zaštiti okoliša sastavni su dio svih DIV-ovih proizvodnih procesa. Redovito provođenje nadzora kvalitete zraka, vode i tla u skladu je s aktualnim zakonskim propisima, i uputama mjerodavnih inspekcijskih službi. Rezultati ispitivanja pokazuju kako je kakvoća zraka, s obzirom na promatrane onečišćujuće tvari, na svim lokacijama na izuzetno visokoj razini.
 


Također, konstantno se provodi obučavanje zaposlenika i na području zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša. Uloženo je mnogo napora i sredstava u poboljšanje zaštite okoliša, no potrebno je upoznati i educirati građane koji žive u neposrednoj blizini s našom djelatnošću, čime bi doprinijeli boljoj međusobnoj komunikaciji, razvijanju svijesti lokalne zajednice i boljoj zaštiti okoliša.

 

Naši ciljevi i filozofija pri zaštiti okoliša mogu se razvrstati u nekoliko smjernica :

 

  • očuvanje prirodnih resursa uz gospodarski razvoj koji ne ugrožava okoliš,
  • neprekidnu edukaciju radnika u cilju potpunog razumijevanja i predanosti sustavu zaštite okoliša,
  • kontinuirano praćenje emisijskih djelovanja, njihovo održavanje u propisanim graničnim vrijednostima,s težnjom stalnog poboljšanja utjecaja na okoliš,
  • stalno unapređenje proizvodnje primjenom vrhunske tehnologije i uvođenjem suvremenih metoda kontrole proizvodnog procesa radi sprječavanja negativnih utjecaja na okoliš,
  • transparentnost rada i stalnu komunikaciju s okruženjem, tako da su vrata DIV-a širom otvorena javnosti, uz dostupne informacije o razvojnim planovima i dostignućima te dijalog o aktivnostima koje imaju neposredan utjecaj na okoliš.
  • društvenu odgovornost prema zajednici, u kojoj se prepoznaje ravnopravni partner u ostvarivanju zajedničkog programa održivog razvoja.

 

Naše spoznaje o održivom razvoju, očuvanju okoliša i ekologiji polazna su točka našoj viziji razvoja tvrtke i njenog neposrednog i posrednog okruženja te otvorenosti i transparentnosti u ostvarivanju tih ciljeva.

 

DIV d.o.o. tvornica vijaka planira  pročišćavanje svojih  otpadnih voda zamjeniti novim koji je obuhvaćen u projektu " KANALIZACIJSKI SUSTAV ODVODNJE S POSTROJENJEM ZA PREDOBRADU KEMIJSKE OPTEREĆENE TEHNOLOŠKE VODE"

U sklopu nove kanalizacije planira se gradnja novog postrojenja za predobradu kemijski opterećene tehnološke vode koje će svojim kapacitetom pokriti potrebe za povećanjem proizvodnje i gradnju novih pogona.

 

Projekt je u potpunosti usaglašen sa stručnjacima Hrvatskih voda, te dobio suglasnosti nadležnih tijela kako slijedi:

 

Vodopravna  potvrda: klasa: 325-01/14-07/2907 - Hrvatske vode

Potvrda glavnog projekta: broj 41502/8761/14/HI  - Hrvatska elektroprivreda

Suglasnost:  klasa: 612-07/14-01/37 – Šibensko – kninska županija

Potvrda glavnog projekta: klasa: 361-06/14-01/6- Grad Knin

Potvrda glavnog projekta: Ur,broj: 281/5-14

Potvrda glavnog projekta: klasa. 612-08/14-01/6767- Ministarstvo kulture

Potvrda glavnog projekta: klasa: 540-02/14-05/1544 – Ministarstvo zdravlja

Potvrda glavnog projekta: broj: 511-13-06-3617-25/4-2014.NJ.D. Ministarstvo unutarnjih poslova

Potvrda o usklađenosti glavnog projekta: klasa: 361-03/14-01/7155; Urbroj: 376-10/ML-15 – 5 (HP) -  Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti

 

Projekt je sa svim dobivenim suglasnostima , a radi izdavanja građevinske dozvole predan nadležnom tijelu: REPUBLIKA HRVATSKA, ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, Ispostava Knin, Dr. Franje Tuđmana 2, 22300 Knin.

 

Ishođenjem građevinske  dozvole, započet će radovi na realizaciji predmetnog projekta i spajanju na gradski pročistač.

 

 

Nakon ishođenja suglasnosti od nadležnih institucija i ustanova, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Šibensko–kninske županije izdao je Građevinsku dozvolu: klasa: UP/I-361-03/15-01/133; Urbroj: 2182/1-16/1-15-9 za gradnju po projektu "Kanalizacijski sustav odvodnje s postrojenjem za predobradu kemijski opterećene tehnološke vode"

Daljnje aktivnosti DIV d.o.o. su nastavak pripremnih radova, te prijava i organizacija gradilišta.

Građevinska dozvola (PDF)

 

 
 

COPYRIGHT (c) 2008. DIV D.O.O. ALL RIGHTS RESERVED
web dizajn iDEA studio
PRAVNI OKVIR|OPĆI UVIJETI POSLOVANJA  
   
cheap nhl jerseys cheap nfl jerseys louis vuitton outlet cheap wholesale soccer jerseys cheap nfl jerseys cheap moncler jackets
youtube link DIV Facebook DIV twitter DIV